Rottweiler - Dog show- 21/02023 - Vivekananda park Kolkata - kafiyebul